شرکت پرتو سیمیر‎


شرکت پرتو سیمیر‎ تهیه کننده و توزیع کننده عایق های حرارتی و متعلقات مربوطه به آن ، همچنین مجری عایق کاری های صنعتی و خدمات مربوط به آن و همچنین عایق کاری مجتمع های مسکونی و کارگاهی آماده همکاری با تمامی وحدها و گروه های صنعتی و مجتمع سازی جهت انجام عملیات عایق کاری و یا براورده کردن نیازهای آنها در این زمینه می باشد.

دفاتر و نمایندگی ها

شرکت پرتو سیمیر‎

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۲۲۰۴۰۱۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۹۱۲۱۰۳۹۸۶۸ ۰۰۹۸

شماره فکس ها

  • فکس:
  • ۲۲۰۴۰۱۹۷ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
  • پست الکترونیک:

وب سایت ها

 • آقای ابوالحسنیمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۲۲۰۴۰۱۴۴فکس:
 • تلفن همراه: ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۰۳۹۸۶۸info@partosimir.com


دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی اراک

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۲۲۴۵۴۹۵ ۸۶ ۰۰۹۸

شماره فکس ها

  • فکس:
  • ۳۲۲۲۸۶۲۸ ۶۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:

وب سایت ها